Musik som terapi  

Man vet att musik har en stark påverkan på människor. Forskning har bevisat att musik till exempel kan förstärka olika smakupplevelser. Det finns även forskning som visar att musik kan underlätta för inlärning, verka ångestdämpande, fungera prestationshöjande och underlätta för människor med sömnsvårigheter. Dessutom har det framkommit att musik, om den tilltalar lyssnaren, kan hjälpa till att sänka blodtrycket.

Musikterapi har varit framgångsrikt att underlätta för läkande av patienter med afasi (språkstörning). Man lyssnaPregnant woman sitting on sofa and listening music in headphones.r då på olika musik i samband med att patienten försöker “hitta” rätt ord att använda. Den främsta användningen av musikterapi har genom tiden varit för att behandla olika mentala problem. Detta används fortfarande idag och en stor fördel med musik antas vara att det kan ha en lugnande, och således, läkande effekt.

Man har vid olika studier upptäckt att hjärnan reagerar på musik även om hjärnan på andra sätt är skadad. Det har därför blivit intressant att mäta aktiviteten hos patienter när de får lyssna på olika musik. Genom detta kan man aktivera andra delar av hjärnan vilket kan påskynda läkning, eller kan förbättra hjärnfunktionen totalt sett hos patienter.

Musikterapi är idag en vedertagen metod för diverse olika mentala eller fysiska besvär. I Sverige finns därmed ett antal skolor som utbildar terapeuter. Dessa är numera anslutna till högskoleverket och är därmed en erkänd utbildning. Det finns även internationella tidskrifter som presenterar nya rön och forskning kring ämnet.

Utbildningen i musikterapi löper vanligtvis över tre år på halvfart. Arbetsområdena är många så som rehabilitering, specialpedagogik, friskvård, psykiatri och habilitering för att nämna några. Den störta tillgången som musiken som behandling kan erbjuda är förmedla och symbolisera känslor som kan vara svårt att verbalisera. Detta är användbart både för vuxna och barn. Det talas ofta om att musikterapi spänner över hela livscykeln. Både med musik som terapi men även med musik i terapin. Oftast anlitas musikterapeuter för att hjälpa människor som har svårt att använda traditionella terapier. Det kan även användas där det anses lämpligt att en mer konstnärlig terapi skulle ha bättre inverkan. På detta vis kan terapin användas i ren friskvård för att öka välbefinnande eller kreativitet.